Avada Law

Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη: Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές

Η έκθεση του Green Tank, με τίτλο Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη:Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές παρουσιάζει καλά παραδείγματα έργων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός για τη διαμόρφωση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης. Η έκθεση δομείται σε επτά ενότητες που αντιστοιχούν σε διακριτές κατηγορίες επενδύσεων: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): παρουσιάζονται έργα που διατηρούν τον ενεργειακό χαρακτήρα των λιγνιτικών περιοχών, αλλά την ίδια στιγμή τις μετασχηματίζουν σε κέντρα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο μεγάλης όσο και μικρής κλίμακας. Περιλαμβάνεται, επίσης, ξεχωριστή υποενότητα για τις ενεργειακές κοινότητες. Αποθήκευση ενέργειας: περιγράφονται υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας διαφόρων τεχνολογιών. Πρωτογενής τομέας: υπογραμμίζεται η δυνατότητα που έχουν ιδιαίτερα οι λιγνιτικές περιοχές να συνδυάσουν αγρο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες με την παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης αγρο-φωτοβολταϊκών συστημάτων. [...]

Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη: Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές2022-11-21T12:36:26+02:00

Χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία

Αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη χαρτογράφησης της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του έργου BRIDGES Interreg Europe  με αναθέτουσα αρχή την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: • Ιστορικό • Μεθοδολογία και στάδια τεκμηρίωσης της διαδικασίας • Ανάλυση αποτελεσμάτων • Συστάσεις πολιτικής Καλύπτει την ανάγκη των θεσμικών φορέων για τη χαρτογράφηση και την πληροφόρηση της αγοράς των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της μελέτης είναι να εντοπιστούν οι δυνατότητες δημιουργίας, επαναπατρισμού και ενδεχόμενης μετακίνησης τμημάτων της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων από γειτονικές περιοχές. Επιπρόσθετα Παραδοτέα του Έργου είναι: Mapping the dairy value chain in Western Macedonia Prefecture-Technical Report Policy instrument recommedations

Χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:36:28+02:00

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE

Το έργο “Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” με ακρωνύμιο GABE υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 . Σκοπός του έργου GABE ήταν η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στόχευε: στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας. στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής. στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη [...]

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE2022-11-21T12:36:18+02:00

Εναλλακτικές Λύσεις Τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία

Μελέτη της WWF που αποτελεί σύμφωνα με αυτήν "Μια ρεαλιστική εκτίμηση αξιόπιστων, αποδοτικών και οικονομικά βιώσιμων πράσινων εναλλακτικών λύσεων για τα συστήματα τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή, καθώς και των προοπτικών εξακολούθησης της εφαρμογής αυτών των λύσεων αμέσως μετά τον παροπλισμό των ανθρακωρυχείων και των ορυχείων, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο που βασίζεται στο φυσικό αέριο" και  "Η προτεινόμενη λύση για το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας παρέχει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη, τεχνολογικά αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ρεαλιστική εφαρμογή που θα παράγει καλύτερα αποτελέσματα συγκρινόμενη με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Ανάπτυξης"

Εναλλακτικές Λύσεις Τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:36:19+02:00

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μία εκ των σημαντικών παραμέτρων που δημιουργούν ένα θετικό κέλυφος υποδοχής νέων επενδύσεων, ιδίως της βιομηχανίας αλλά και όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα, είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων ή ακριβέστερα εντός Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), δηλαδή η πολεοδομική οργάνωση μίας έκτασης βάσει ορισμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σύγχρονες υποδομές και κανονισμούς λειτουργίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με ορθή περιβαλλοντική διάσταση & ταυτότητα. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε το έργο του έργο "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία" το οποίο ολοκληρώθηκε [...]

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:20+02:00

Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη αφορά την εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΚΔΜ) με σκοπό την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της ΖΚΔΜ και την ανάλυση των τακτικών, μέσων, δράσεων και παρεμβάσεων επίτευξής τους. Τα παραδοτέα της μελέτης δίνονται παρακάτω: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:21+02:00

Διατήρηση – Διαχείριση Λιμνών Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του έργου LIFE-Nature (LIFE00/GR/NAT/7242) : Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2003. Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/941 Νικολαϊδης Γ. και Αικατερίνη Αλυγιζάκη. 2003. Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας. Θέρμη. 122 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/947 Κάλφας, Γ. Δημήτριος. 2004. Αποκατάσταση τύπου οικοτόπου "Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή (Ίντσκο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ. + 2 χάρτες + 2 σχέδια. URI: http://hdl.handle.net/11340/903 Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2004. Πρακτικά σεμιναρίου «Διαχείριση υδατικών πόρων –Διαχείριση καλαμώνων». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων [...]

Διατήρηση – Διαχείριση Λιμνών Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη2022-11-21T12:36:09+02:00

Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του προγράμματος MedWet: Αναγνωστοπούλου, Μαρία, Ελένη Χοντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, Στυλιανή Κλαδαρά, Αγγελική Δημητρίου και Α. Λογοθέτης. 1995. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα. MedWet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/599 Αναγνωστοπούλου, Μαρία. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/637 Σκορδάς, Κ. και Μαρία Αναγνωστοπούλου. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 23 σελ. + Παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/638 Κόντος, Ν., Ελένη Ν. Φυτώκα και Ευθαλία Λαζαρίδου. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές [...]

Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων2022-11-21T12:36:10+02:00

Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας

Έργο "Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998" Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. ΤΟΜΟΣ 1. 276 σελ. (Όρος Βέρμιο, Όρος Βαρνούντα). URI: http://hdl.handle.net/11340/865 Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 1998. Κατάσταση διατήρησης των ζώων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. + Παραρτήματα 116 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/878 Παπαστεργιάδου, Εύα. 1998. Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης της χλωρίδας στην Ελλάδα. (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 95 σελ. + Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) 70 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/157 Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Έκθεση της Παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, του Συμφώνου Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 236 σελ. URI: [...]

Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας2022-11-21T12:36:10+02:00

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων:  Λίμνη Βεγορίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2025 Λίμνη Πετρών: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2011 Λίμνη Χειμαδίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/1986 Λίμνη Ζάζαρη: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2029 Λίμνη Μικρή Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2006 Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2005 Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου: Βιολογικά και [...]

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών2022-11-21T12:36:11+02:00