Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μία εκ των σημαντικών παραμέτρων που δημιουργούν ένα θετικό κέλυφος υποδοχής νέων επενδύσεων, ιδίως της βιομηχανίας αλλά και όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα, είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων ή ακριβέστερα εντός Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), δηλαδή η πολεοδομική οργάνωση μίας έκτασης βάσει ορισμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σύγχρονες υποδομές και κανονισμούς λειτουργίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με ορθή περιβαλλοντική διάσταση & ταυτότητα. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε το έργο του έργο "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία" το οποίο ολοκληρώθηκε [...]