Ολοκληρωµένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στα Ορυχεία της ∆ΕΗ [Marketing Plan/Business Plan/Μελέτη Σκοπιµότητας/Χωροταξικός Σχεδιασµός ]

Σύντομη περιγραφή

…Το Ολοκληρωµένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στον Νοµό Κοζάνης, που θα αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ∆ΕΗ, θα προσφέρει µια µεγάλη σειρά προϊόντων – υπηρεσιών σε Εθνικό, Βαλκανικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο. Θα είναι ένα κέντρο υπερεθνικού ενδιαφέροντος, µε στόχο να καλύψει αρχικά το σύνολο των χερσαίων µηχανοκίνητων αγωνισµάτων και σε επόµενο στάδιο το σύνολο των µηχανοκίνητων αεραθληµάτων και µεγάλο µέρος των µηχανοκίνητων ναυταθληµάτων, µε παράλληλη ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων, επέκταση του Αεροδροµίου Κοζάνης και δηµιουργία Σύγχρονης Σχολής χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας…
Marketing Plan Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Ορυχείων της ∆ΕΗ

…Για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν όλες οι δυνατότητες πηγές χρηµατοδότησης στο βαθµό που µπορούν να αξιοποιηθούν µε βάση της φύση και το αντικείµενο τωνεπιµέρους έργων που προβλέπονται…
Business Plan για τη ∆ηµιουργία Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Ορυχείων της ∆ΕΗ

…Για την ανάπτυξη ενός συγκροτήµατος Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού, το οποίο θα περιλαµβάνει αυτοκινητοδρόµιο διεθνών προδιαγραφών, διάδροµο αγώνων επιτάχυνσης – dragsters, πίστα αγώνων motocross διεθνών προδιαγραφών, πίστα autocross, µόνιµες διαδροµές Enduro, Auto Cross, Rally Cross και Rally Sprint και γενικά διάφορες εγκαταστάσεις συναφών για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του µηχανοκίνητου αθλητισµού απαιτούνται συνολικά περί τα 6.000 στρέµµατα, τα οποία είναι διαθέσιµα στους χώρους των εξοφληµένων ορυχείων…
Μελέτη Σκοπιµότητας για τη ∆ηµιουργία Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Ορυχείων της ∆ΕΗ

…Σκοπός της χωροταξικής µελέτης είναι να επιβεβαιώσει ότι η επιλεγµένη τοποθεσία είναι η κατάλληλη για την χρήση που προτείνεται, τόσο για την λειτουργία του ίδιου του κέντρου µηχανοκίνητου Αθλητισµού όσο και για την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή. ..
Χωροταξικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Ορυχείων της ∆ΕΗ

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης