Παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (LIFE-Asbestmine)

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω παραδοτέα υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Asbestmine και εξετάζουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη, ως χώρου απόθεσης αποβλήτων αμιάντου.
Τα έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος περιελάμβαναν την εξυγίανση περιοχών που περιείχαν διάσπαρτους σωρούς αμιάντου και την διάθεση των 300-τόνων των αμιαντούχων υλικών που στερεοποιήθηκαν, σε επιλεγμένη θέση του ορυχείου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής που ήταν ρυπασμένη από αμίαντο.
Η συνέχιση των εργασιών εξυγίανσης περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τον καθαρισμό των κτιρίων από τον αμίαντο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά και στα μηχανήματα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν περισσότεροι από 50.000 τόνους αμιάντου. Η εφαρμογή της μεθόδου που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος LIFE προσφέρει λύση για την επεξεργασία και την αδρανοποίηση της μεγάλης αυτής ποσότητας του αμιάντου των κτιρίων. Ο αμίαντος, μετά από τη στερεοποίηση του, θα μπορεί να διατεθεί σε επιλεγμένες θέσεις του ορυχείου που θα διαμορφωθούν κατάλληλα για να δεχτούν τα αδρανοποιημένα υλικά.

UTILIZATION OF MABE ASBESTOS MINE AS A DISPOSAL SITE FOR ASBESTOS WASTES

Βίβλος για αμίαντο

 

Μελέτη αγοράς για την αξιοποίηση των ΜΑΒΕ ως χώρου διάθεσης αμιαντούχων αποβλήτων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΚΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ των ΜΑΒΕ ως χώρου απόθεσης αμιαντούχων αποβλήτων

 

Παραδοτέα Μελέτης