Προμελέτη σκοπιμότητας αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο Γρεβενών με λέβητα βιομάζας

Σύντομη περιγραφή

Προμελέτη σκοπιμότητας για λέβητα βιομάζας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης