Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Το παρόν είναι το ενοποιημένο 1 ο και 2ο Παραδοτέο του έργου «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «ΜΠΙ-ΣΙ-ΕΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Ι.Κ.Ε.». Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Για το σχεδιασμό του υλοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:
1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των βασικών κατευθύνσεων, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για το Σχέδιο
2. Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων με στόχο τον προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής και των απαιτούμενων παρεμβάσεων.
3. Στήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς, κοινωνικούς εταίρους και άλλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου.
4. Συλλογή – επεξεργασία στοιχείων και προτάσεων φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων για θέματα τουριστικής Ανάπτυξης.
5. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στους τομείς που συνδέονται με την Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη.
6. Διαμόρφωση της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη.
7. Κατάρτιση σχεδίου δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη.

Παραδοτέα Μελέτης

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ