Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Το παρόν είναι το ενοποιημένο 1ο και 2ο Παραδοτέο του έργου «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «ΜΠΙ-ΣΙ-ΕΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ι.Κ.Ε.». Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης