Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα

Σύντομη περιγραφή

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 
Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy), με στόχο την ανάσχεση της απώλειας Bιοποικιλότητας και της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας Βιοποικιλότητας παγκοσμίως σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (2010). Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση των δράσεων ακολουθούν την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ 2014) με άξονα τον Νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν.3937/2011, ΦΕΚ60/Α/31-03-2011) και βασίζονται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων Οδηγιών για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά, (Οδηγία 2009/147/EΚ) σε συνδυασμό με την παράλληλη εφαρμογή του γενικότερου εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο.
Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλληλοσυνδέεται με το γενικότερο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία βασίζεται στις αρχές της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων. Ειδικότερα έχει άμεση συσχέτιση και συνάρτηση με τη Στρατηγική και το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 και περιλαμβάνει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο προσανατολισμένο στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και καινοτομία με παράλληλη προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας της Περιφέρειας.

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Σχέδιο Δράσης

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Σύνοψη

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα-Χάρτης 5.6

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα-Χάρτης 5.7

Τον Σεπτέμβριο του 2020 παραδόθηκε και η τελική

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΠ 2020)

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Παραδοτέο 5

Παραδοτέο 6

Έργο μελέτης