Υπολογισμός – εκτίμηση ποσοτήτων βιομάζας ανά περιοχή και νομό με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων

Σύντομη περιγραφή

Υπολογισμός ποσοτήτων βιομάζας στην ΠΔΜ

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης