Διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι ο όρος που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να τονίσει το ρόλο και τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη μιας χώρας – περιφέρειας. Πιστεύοντας ότι η επιχειρηματική γνώση είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 χρησιμοποιεί ως εργαλείο τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) προκειμένου να αναδειχθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ειδικότερα, στόχος των ΔΕΑ είναι ο εντοπισμός εκείνων των δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, που αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία που παράγεται στην ερευνητική κοινότητα, μπορούν να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, θέτοντας σε αναπτυξιακή πορεία ολόκληρη την περιφέρεια – χώρα.

Η επιτυχία των ΔΕΑ και κατά συνέπεια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των επιχειρήσεων, της ερευνητικής κοινότητας, των υπευθύνων του δημοσίου τομέα για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. (τετραπλή έλικα).

Για το λόγο αυτό, εκτός από την υλοποίηση διαδικτυακών και δια ζώσης συναντήσεων με φορείς και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιφέρειας, η Δομή RIS ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους: