Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη χρήση υδατικού διαλύματος Κ2CO3 και νέων ενζυμικών καταλυτών για την αξιοποίηση του στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων και ρυπογόνων εγκαταστάσεων. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασβεστοποιίας (CaO Hellas), της παραγωγής μαγνησίας (Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ), τσιμέντου (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) και πρωτεϊνών (Solmeyea) καθώς και ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες δέσμευσης CO2 (EKETA) και ανακάλυψης και χαρακτηρισμού ενζύμων (EIE). Με αυτό το σχήμα συνεργασίας, υπάρχει σημαντική συμπληρωματικότητα των εταίρων της σύμπραξης ως προς τις ικανότητες και την εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της μείωσης των εκπομπών μέσω τεχνολογιών δέσμευσης CO2. Η τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει διάλυμα ανθρακικού καλίου (K2CO3) και νέων ενζύμων Καρβονικής Ανυδράσης (ΚΑ). Τα ένζυμα ΚΑ θα ανακαλυφθούν θα χαρακτηριστούν με εργαλεία βιοπληροφορικής σάρωσης [...]