Avada Law

Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

Προτείνεται η πειραματική μελέτη της μετατροπής CO2 δεσμευόμενου από τα καυσαέρια σταθμών ηλεκτροπαραγωγής προς ελαφρούς υδρογονάνθρακες χρησιμοποιώντας ηλεκτροχημικά ενισχυόμενους μονολιθικούς αντιδραστήρες σε λεπτά πορώδη υμένια Ru καθώς και σε αντιδραστήρες στερεάς κλίνης ημιπιλοτικής κλίμακας χρησιμοποιώντας νανοδιεσπαρμένους καταλύτες με βάση το Ru στηριζόμενους σε ιοντικά αγώγιμους φορείς που δρουν ως επιτόπιοι δότες ενισχυτών.

Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων2022-09-10T00:41:41+03:00

Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση

Η βιομάζα αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία βρίσκεται εν αφθονία στην περιοχή της Μεσογείου. Ειδικότερα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Μαρόκο, που συμμετέχουν μεταξύ άλλων, στην παρούσα σύμπραξη κατέχουν πάνω από το 85% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, κατέχοντας την ίδια στιγμή μεγάλες εκτάσεις σε αμπελοκαλλιέργεια. Συνεπώς, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό βιομάζας σχετιζόμενο με τον ελαιοπυρήνα καθώς και τα κλαδέματα ελιάς και αμπέλου. Προς την κατεύθυνση αυτή το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά φιλικής και ενεργειακά αποδοτικής διεργασίας απευθείας εκμετάλλευσης των στερεών ανθρακούχων καυσίμων χαμηλής προστιθέμενης αξίας (όπως η βιομάζα) σε κυψέλες καυσίμου (SOFC) εσωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης. Προκειμένου να αρθούν οι κινητικοί περιορισμοί που απορρέουν από την περιορισμένη επαφή στερεού καυσίμου-ηλεκτρολύτη/ανόδου, προτείνεται μια καινοτόμος διεργασία επιτόπιας εσωτερικής [...]

Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση2022-09-10T00:41:46+03:00

Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης

Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης των εγχώριων ορυκτών πόρων (λιγνίτης) και αγροτικών υπολειμμάτων σε προηγμένες διατάξεις συζευγμένης αεριοποίησης/κυψελών καυσίμου (GASOFC) και άμεσης τροφοδοσίας στερεών καυσίμων (DCFC), με υψηλές αποδόσεις και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε πλήρη συμφωνία με τον Υποτομέα 7.7.4/Θεματικός Τομέας 7.7, της πρόσκλησης. Η καινοτόμος προσέγγιση στο LIGBIO-GASOFC περιλαμβάνει την αεριοποίηση των πρωτογενών και βέλτιστα επεξεργασμένων στερεών καυσίμων/ξυλανθράκων τόσο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά της κυψέλης καυσίμου διαμέσου μίας καταλυτικά υποβοηθούμενης διεργασίας. Ειδικότερα στο έργο, αρχικά θα εξεταστεί η αποδοτικότητα ενός συζευγμένου συστήματος εξωτερικής αεριοποίησης-SOFC (GASOFC) όπου έμφαση θα δοθεί στη βέλτιστη διασύνδεση των δύο διατάξεων και στην μεγιστοποίηση της απόδοσης προς αέριο σύνθεσης (> 90%) και της μετέπειτα χρήσης του σε SOFC. Σε αντίθεση με την εξωτερική συνδεσμολογία, [...]

Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης2022-09-10T00:41:51+03:00

Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια καθαρή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους για πληθώρα εφαρμογών και αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, καθώς οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά καιρούς, τόσο στη βιομηχανία όσο και στην παραγωγή ενέργειας (κυρίως ηλεκτρικής), αποδεδειγμένα έχουν αποφέρει σημαντικά κέρδη αλλά και ανάλογες θέσεις εργασίας. Από την άλλη μεριά, σημαντικό ποσοστό (~40%) της συνολικά παραγόμενης ενέργειας χρησιμοποιείται για την κάλυψη θερμικών αναγκών των κτηρίων, αφενός για τη θέρμανση νερού χρήσης και αφετέρου για θέρμανση χώρων. Με δεδομένο ότι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα, μέσω ηλιακών θερμικών συστημάτων, έχει απόδοση μεταξύ 40 και 60%, ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας, η αξιοποίησή της για την άμεση παραγωγή θερμότητας αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη [...]

Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης2022-09-10T00:41:07+03:00

Βιώσιμες και καινοτόμες εφαρμογές κυψελών καυσίμου για τα Νησιωτικά Ενεργειακά Συστήματα

Οι κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) μπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP). Αυτός ο τύπος κυψέλης καυσίμου έχει υψηλό βαθμό απόδοσης, παράγει χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων και θορύβου. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που βασίζονται στην τεχνολογία κυψελών, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο ενεργειακό σύστημα των νησιών. Βάσει της νέας εφαρμογής, θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα αξιολογηθούν διαφορετικές διατάξεις από τεχνικής και οικονομικής άποψης: α) το βασικό κόνσεπτ περιλαμβάνει ένα κελί καυσίμου SOFC σε συνδυασμό με μικροτουρμπίνα αερίου (Hybrid SOFC-System), β) ένα κόνσεπτ υπερ-υψηλής απόδοσης " τριπλού κύκλου" «triple-cycle concept», [...]

Βιώσιμες και καινοτόμες εφαρμογές κυψελών καυσίμου για τα Νησιωτικά Ενεργειακά Συστήματα2022-09-10T00:41:10+03:00

Καθοδηγητική αναλυτική και προηγμένη διαχείριση του εργατικού δυναμικού για βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας- [Τ11ΕΡΑ4-00012]

Όπως και πολλές άλλες βιομηχανίες, οι αποτυχίες στη λειτουργία ενός ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα απροσδόκητες καταστροφές και απώλεια παραγωγής και εισοδήματος. Λόγω μη αναμενόμενων βλαβών, το 55% των εργασιών συντήρησης βασίζεται σε εργασίες απλά αποκατάστασης. Οι εργασίες που εμπίπτουν σε προγραμματισμένες συντηρήσεις, ονομαζόμενη και "προληπτική συντήρηση", αντιστοιχούν στο 31%, ενώ η προβλεπτική συντήρηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 12%. Όλα αυτά τα συστήματα συντήρησης βασίζονται σε τρεις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που είναι περιγραφικές (τι συνέβη), διαγνωστικές (γιατί συνέβη) και προβλεπτικές (τι θα συμβεί). Ωστόσο, όλα αυτά βοηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Είναι προς το συμφέρον των ιδιοκτητών των σταθμών καθώς και των διαχειριστών τους να προχωρήσουν περαιτέρω σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στο να προσφέρονται κατάλληλες λύσεις και θα απαντά στο ερώτημα: Ποιες [...]

Καθοδηγητική αναλυτική και προηγμένη διαχείριση του εργατικού δυναμικού για βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας- [Τ11ΕΡΑ4-00012]2022-09-10T00:41:12+03:00

Μία καινοτόμα προσέγγιση για torrefaction σε οικιακούς και κοινόχρηστους λέβητες

Στόχος του έργου είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιοποίησης διαφόρων τύπων αγροτικής βιομάζας (π.χ άχυρο, φλοιός ηλίανθου, στελέχη καλαμποκιού) μέσω ειδικής θερμικής επεξεργασίας τους (φρύξη-torrefaction) πριν την πελλετοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιότητες της δύσχρηστης και ανεκμετάλλευτης αγροτικής βιομάζας ενισχύονται κάνοντας ελκυστική την άμεση χρήση της. Η καινοτομία του έργου εντοπίζεται στο συνδυασμό της προεπεξεργασίας του καυσίμου καθώς και της τελικής του χρήσης σε οικιακούς και κοινόχρηστους λέβητες. Το έργο θα εστιάσει κυρίως στην Ευρωπαϊκή και Ρωσική αγορά λεβήτων βιομάζας με διεξαγωγή πειραμάτων σε λέβητες των εταίρων από Αυστρία (λέβητας εσχάρας) και Ρωσία (λέβητες ρευστοποιημένης κλίνης) με σκοπό την βελτιστοποίηση του σταδίου της προεπεξεργασίας του καυσίμου.

Μία καινοτόμα προσέγγιση για torrefaction σε οικιακούς και κοινόχρηστους λέβητες2022-09-10T00:40:47+03:00

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Παράρτημα Πτολεμαΐδας θέτει ως στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες των δύο οργανισμών στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το ΕΚΕΤΑ διαθέτουν αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης και η Αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ, με την επέκταση του υφιστάμενου κτηρίου στην Πτολεμαΐδα και τη δημιουργία νέων εργαστηριακών και γραφειακών χώρων, που αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2020. Η προτεινόμενη ενίσχυση του ΠΔΜ και του ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας θα κινηθεί σε τρεις άξονες: 1.    Διερεύνηση και επίδειξη νέων τεχνολογιών σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της [...]

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-09-10T00:40:29+03:00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το έργο TRI-Max στοχεύει στην αποδοτικότερη μετατροπή σε ηλεκτρισμό απορριπτόμενης θερμότητας από θερμικές διεργασίες, με έμφαση στη βιομηχανία έντασης ενέργειας και στο βιοαέριο. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη θερμικής μηχανής που βασίζεται στον Τριγωνικό Κύκλο (TFC) ο οποίος είναι αποδοτικότερος του Οργανικού κύκλου Rankine (ORC) που είναι η κυριαρχούσα τεχνολογία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ2022-09-10T00:40:31+03:00

Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης

Η πρόταση στοχεύει στη μελέτη και βιομηχανική έρευνα έξυπνων ενεργειακών υβριδικών συστημάτων, είτε αυτόνομων είτε ενταγμένων σε δίκτυο, τα οποία θα βελτιώνουν τις υποδομές ενέργειας και ασφάλειας δημοσίων οδών και αυτοκινητοδρόμων, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων. Θα ενσωματώνουν σε μια turnkey solution: α) έξυπνη δικτύωση, β) παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ γ) οδικό φωτισμό, δ) σταθμό φόρτισης συσκευών, ε) wifi hotspot, στ) τηλεειδοποίηση συμβάντων, ζ) άμεση πληροφόρηση τελικού χρήστη, ενώ ο έλεγχος και η διαχείρισή τους θα πραγματοποιείται από μια πλατφόρμα μηχανικής μάθησης βασισμένης σε λήψη δεδομένων από τις πύλες εισόδου του έξυπνου δικτύου, η οποία θα ενσωματώνει εργαλεία πρόβλεψης ζήτησης, συστάσεις και άλλες λύσεις έξυπνων δικτύων. Τα ενεργειακά συστήματα παγκοσμίως αλλάζουν και δημιουργούν προκλήσεις μεταξύ των οποίων τη διαχείριση της χωρητικότητας αποθήκευσης, των απρόβλεπτων ενεργειακής προσφοράς, [...]

Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης2022-09-10T00:40:07+03:00