Avada Law

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Το έργο αφορά την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), ώστε να ανταποκριθεί: α) στα καθήκοντά της ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα' (ΕΠΑΝ ΙΙ) και να ολοκληρώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά το σύνολο των ενεργειών που αφορούν το κλείσιμο των έργων ευθύνης της για το ΕΣΠΑ 2007 -2013 και (β) στην προετοιμασία και εφαρμογή νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, για τις οποίες έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ2022-09-10T00:41:41+03:00

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και Δικαιούχου, για τον σχεδιασμό δράσεων, αξιολόγηση, παρακολούθηση, διαχείριση, πιστοποίηση έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ETAK). Περιλαμβάνει ακόμα ενέργειες πληροφόρησης / δημοσιότητας, λογιστική και νομική υποστήριξη, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων. Οι ενέργειες αυτές θα υποστηρίξουν το κλείσιμο των έργων της περιόδου 2007-13, καθώς και την έναρξη υλοποίησης των δράσεων της ΓΓΕΚ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)2022-09-10T00:41:26+03:00

Κέντρο Ικανοτήτων για ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών [ΓΓ2CC-0083215]

To SURE φιλοδοξεί μία πλήρως εξοπλισμένη και αυτοτελή μονάδα, κέντρο αναφοράς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργαλείων τεχνολογίας αιχμής, την κατάρτιση, τη διάδοση γνώσης και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών καθώς και τη διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ και τις εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης- και ενδιαφερόμενους φορείς στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών και των υποδομών (σχεδιασμός, κατασκευή, αποτίμηση, συντήρηση κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστούν με το Κέντρο Ικανοτήτων επιστήμονες και επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις για την υλοποίηση έργων στον τομέα των κατασκευών με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας και τη χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. [...]

Κέντρο Ικανοτήτων για ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών [ΓΓ2CC-0083215]2022-09-10T00:41:01+03:00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Ν.1733/87 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΩΡΙΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Οριστικοποίηση των Πολιτικών & των Εσωτερικών Διαδικασιών που σχετίζονται με τη Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΠΔΜ • Αποτύπωση βασικών διαδικασιών μεταφοράς Τεχνολογίας • Κατάρτιση Σχεδίου λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΠΔΜ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2022-09-10T00:41:07+03:00

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία στην χώρα μας ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (εφεξής ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Διεθνώς και στην Ελλάδα η δυναμική του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η ειδικότερη σημασία των υποδομών που βασίζονται στο φάσμα συχνοτήτων, μέσω των οποίων διατίθενται ευρυζωνικές υπηρεσίες και καινοτόμες εφαρμογές σε επιχειρήσεις και πολίτες, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την δημιουργία προϋποθέσεων επίσπευσης της ανάκαμψης και την εδραίωση βιώσιμης ανάπτυξης. Το περιβάλλον εντεινόμενης σύγκλισης εδράζεται στην σχεδόν καθολική εξάπλωση ασύρματων δικτυακών υποδομών ικανών αφενός να υποστηρίξουν την παροχή σύγχρονων, ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ταχύτητας και [...]

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών2022-09-10T00:41:08+03:00

Επέκταση/αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας

Το έργο αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού / επιστημονικού εξοπλισμού για νέες ερευνητικές υποδομές καθώς και για την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών έρευνας για την υποστήριξη / ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του Τμήματος Μηχανολόγων Mηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που άπτονται των τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και της αγροδιατροφής, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο της Πανεπιστημιούπολης του ΠΔΜ στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) [...]

Επέκταση/αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας2022-09-10T00:40:50+03:00

Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) με έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, παρέχοντας άκρως εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό και δημιουργώντας την κρίσιμη μάζα δομών και υποδομών για την άσκηση ανταγωνιστικού ερευνητικού έργου αιχμής σε περιφερειακό επίπεδο.

Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ2022-09-10T00:40:54+03:00

Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του ΤΗΜΜΥ και του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του ΤΜΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού / επιστημονικού εξοπλισμού για νέες ερευνητικές υποδομές καθώς και για την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών έρευνας για την υποστήριξη / ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του Τμήματος Μηχανολόγων Mηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που άπτονται των τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και της αγροδιατροφής, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο της Πανεπιστημιούπολης του ΠΔΜ στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) [...]

Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του ΤΗΜΜΥ και του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του ΤΜΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας2022-09-10T00:40:35+03:00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Η παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αποσκοπεί στην αποτύπωση των μεταβολών του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ελλάδας, λόγω της εφαρμογής της RIS3, μέσω ενός πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της Στρατηγικής περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της εφαρμογής της. Βασίζεται επίσης στη συστηματική παραγωγή από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και τη συνακόλουθη τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και των λοιπών αρμόδιων φορέων με μια σειρά ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι θα απεικονίζουν την πορεία του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) κατά την υλοποίηση της RIS3, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Συνολικά, η αξιολόγηση της στρατηγικής, αποσκοπεί στην [...]

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ2022-09-10T00:39:50+03:00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία συνιστούν επένδυση στο μέλλον. Επίσης, η υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η διασύνδεσή της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα υπάρχοντα δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), κυρίως εν μέσω οικονομικής κρίσης και των δυναμικά μεταβαλλόμενων συνθηκών των αγορών, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μονόδρομος για τη χάραξη δράσεων με έμφαση στην καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση για την οικονομική ανάπτυξη και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ευημερίας. Η Δομή Στήριξης της ανταγωνιστικότητας. καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλείται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και στην υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας. Βασικό αντικείμενο της Δομής, η [...]

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ2022-09-10T00:39:50+03:00