Avada Law

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά

Εκτός από τον απλό-συμβατικό κάδο θα υπάρχει και μια δεύτερη έκδοση αυτή του έξυπνου κάδου. Στον ήδη υπάρχον κάδο, θα προστεθεί ένας αριθμός αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων, υπολογίζοντας έτσι τη μέση στάθμη. Έτσι θα γνωρίζουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα απορρίμματα. Οι αισθητήρες θα είναι εντοιχισμένοι στον κάδο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα βανδαλισμού και κλοπής. Οι αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα με την πλακέτα του μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα βρίσκεται σε σημείο χωνευτό στο κάδο ώστε να μην γίνεται αντιληπτός και να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικό κλειδί. Τα καλώδια σύνδεσης θα οδεύουν ανάμεσα από τα επίπεδα του κάδου. Η πλακέτα θα έχει 8bit μικροεπεξεργαστή όπως για παράδειγμα ATmega328P, οποίος θα είναι προγραμματισμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά2022-09-10T00:41:24+03:00

Πρότυπη πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση μίας πλατφόρμας, ενός εργαλείου, για την αμφίδρομη επικοινωνία και την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο η οποία θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ και εμπορικά αξιοποιήσιμη. Κύριο στόχο του προγράμματος αποτελεί η διασύνδεση των επιμέρους ψηφιακών δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει τη δυναμική επεξεργασία από τους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό τα επιμέρους ψηφιακά αρχεία κάθε μελέτης θα συντονίζονται και θα είναι εύκολα διαχειρίσιμα μέσω της κεντρικής πλατφόρμας, ενώ ενδεχόμενη αλλαγή/τροποποίηση σε κάποια από αυτά θα είναι δυνατόν να μεταφερθεί στο αρχικό μοντέλο διερευνώντας την επιρροή στα δεδομένα και την ενδεχόμενη βέλτιστη λύση. Για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ψηφιακής αναπαράστασης του συνόλου [...]

Πρότυπη πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο2022-09-10T00:41:29+03:00

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων, το οποίο θα υποστηρίζει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Σύμφωνα με τον Ν.4070/2010 η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τις δραστηριότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ), διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και εξασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αποτελούν εξουσιοδοτήσεις για τη χρησιμοποίηση μίας [...]

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων2022-09-10T00:40:26+03:00

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας

Η βιωσιμότητα αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων επιτάσσει τη μεταστροφή τους από τη μεγιστοποίηση κέρδους στη μείωση κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων, την επεξεργασία και αξιοποίησή τους για την παραγωγή νέας γνώσης και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Έτσι επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού κόστους και περιορισμός των λαθών, καθιστώντας εφικτή μία ορθολογική διαχείριση του κύκλου παραγωγής. Επιπρόσθετα, λόγω κλιματικής αλλαγής, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η «έξυπνη» διαχείριση και η επαναχρησιμοποίηση του έως τώρα μη εκμεταλλεύσιμου ανακυκλούμενου νερού βιολογικών καθαρισμών στη γεωργία κρίνεται σημαντική τόσο από οικονομικής, όσο και από περιβαλλοντικής σκοπιάς. Στα πλαίσια αυτά, το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει [...]

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας2022-09-10T00:39:49+03:00