Γενικοί Περιφερειακοί Δείκτες

Για την  υποβοήθηση λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και δεδομένων η Δομή RIS ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  προβαίνει στην παρακολούθηση πλήθους οικονομικών δεικτών για τη Δυτική Μακεδονία όπως επιχειρηματικότητας & εμπορικών συναλλαγών, αγοράς εργασίας, δημογραφικών, ανάπτυξης, καινοτομίας.

Επιπλέον στο πλαίσιο παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης παρακολουθεί και τους δείκτες Εκροής και Αποτελέσματος όπως αυτοί έχουν προβλεφθεί στο κείμενο της εν λόγω στρατηγικής.

Δημογραφικοί Δείκτες

Δείκτες Επιχειρηματικότητας

 • Αριθμός επιχειρήσεων

 • Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων

 • Εξαγωγές (εκ. ευρώ)

 • Εξαγωγές (% ΑΕΠ)

 • Εξαγωγές ανά κλάδο

 • Εμπορικό ισοζύγιο (Εξαγωγές – Εισαγωγές)

Δείκτες Αγοράς Εργασίας

Οικονομικοί Δείκτες

Περιφερειακοί Δείκτες Καινοτομίας

Με δεδομένη τη σημασία της καινοτομίας στην ανάπτυξη μιας περιοχής, η Δομή RIS ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  προβαίνει στην παρακολούθηση πλήθους δεικτών καινοτομίας για τη Δυτική Μακεδονία.Τα κύρια στοιχεία που αξιολογούνται για την καινοτομία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η εξέλιξη:

1. των Δαπανών Ε&Α του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα,2. του Προσωπικού Ε&Α που απασχολείται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας,3. του Περιφερειακού Δείκτη Καινοτομίας*,4. του Ευρωπαϊκού Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας**

* Ο Περιφερειακός Δείκτης Καινοτομίας (Regional Innovation Scoreboard – RIS) είναι μια προέκταση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Καινοτομίας (EIS), κι αποτιμά το επίπεδο της καινοτομίας σε 240 ευρωπαϊκές περιφέρειες για 21 δείκτες (από τους 32 που χρησιμοποιούνται στον Ευρωπαϊκό EIS 2021).

**   Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας  (Regional Competitiveness Index -RCI) μετρά τους κύριους παράγοντες ανταγωνιστικότητας από το 2010 για όλες τις περιφέρειες επιπέδου NUTS-2 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Περιλαμβάνει 74 δείκτες ομαδοποιημένους σε 11 διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας, 3 εκ των οποίων αφορούν διαστάσεις καινοτομίας (Τεχνολογική ετοιμότητα, Επιχειρηματική εξειδίκευση, Καινοτομία)Τα στοιχεία προέρχονται από την Eurostat  (europa.eu).

Ευρωπαϊκός Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας

 • Ευρωπαϊκός Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας

Άλλοι Δείκτες Καινοτομίας

Πίνακας Δεικτών Περιφερειακής Καινοτομίας

 • Περιφερειακός Δείκτης Καινοτομίας

 • Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • Δια βίου μάθηση

 • Διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις

 • Περισσότερο αναφερόμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις

 • Ψηφιακές δεξιότητες πάνω από το μέσο όρο

 • Δαπάνες Ε&Α δημοσίου τομέα, 2011-2019, σε σχέση με ΕΕ28 (2019)
 • Δαπάνες Ε&Α ιδιωτικού τομέα
 • Δαπάνες καινοτομίας ανά απασχολούμενο

 • Απασχολούμενοι ειδικοί ΤΠΕ

 • Καινοτόμοι προϊόντων

 • Καινοτόμοι επιχειρηματικών διαδικασιών

 • Καινοτόμες ΜΜΕ που συνεργάζονται

 • Κοινές δημοσιεύσεις δημοσίου-ιδιωτικού

 • Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT

 • Αιτήσεις εμπορικού σήματος

 • Εφαρμογές σχεδιασμού (Design applications)

 • Απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης

 • Απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

 • Πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων

 • Εκπομπές αερίων από λεπτά σωματίδια

Δείκτες Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) «Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των Στρατηγικών RIS3 2014-2020», αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός ο οποίος  εφαρμόζεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βασίζεται σε δείκτες, οι οποίοι επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης.

Το πλέγμα των δεικτών παρακολούθησης περιλαμβάνει:

• τους δείκτες εκροής, (κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροής ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), όπως αυτοί έχουν επιλεγεί στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ ΠΔΜ, ΕΠΑνΕΚ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και αφορούν στην  παρακολούθηση των Θεματικών Στόχων που έχουν τεθεί.• τους δείκτες αποτελέσματος που έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα και συνδέονται με τη στρατηγική RIS3, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή, και αφορούν στην επίτευξη της αλλαγής σε μία περιοχή-τομέα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε.

 • Εκροών

 • Αποτελέσματος

Νέο Εργαλείο

Συσχέτιση Δεικτών