Ενέργειες της Δομής RIS

Η ΔΟΜΗ στήριξης RIS/ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και με στόχους:

 • την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) προς επίσημους φορείς της πολιτείας,

 • την παροχή πληροφόρησης σε θέματα επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με την επένδυση στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτομία

 • και κυρίως τη δικτύωση των φορέων που επιχειρούν και διαθέτουν ή παράγουν εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ΕΤΑΚ στην ΠΔΜ,

προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω ενέργειες:

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και στη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται διάφορα έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που είτε είναι ερευνητικά είτε εφαρμόζουν αποτελέσματα Έρευνας, Τεχνολογικά επιτεύγματα και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), χρηματοδοτούμενα τόσο απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ), όσο και από άλλα προγράμματα, τομεακά (ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ κ.α.) αλλά και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Horizon κ.α.).

Μια βασική δράση της ΔΟΜΗΣ στήριξης RIS/ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι η καταγραφή αυτών των έργων προκειμένου να συντάσσεται η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ, ώστε να λαμβάνουν γνώση οι φορείς, οι επιχειρήσεις και η Διοίκηση.

Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι ο όρος που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να τονίσει το ρόλο και τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη μιας χώρας – περιφέρειας. Πιστεύοντας ότι η επιχειρηματική γνώση είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 χρησιμοποιεί ως εργαλείο τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) προκειμένου να αναδειχθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ειδικότερα, στόχος των ΔΕΑ είναι ο εντοπισμός εκείνων των δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, που αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία που παράγεται στην ερευνητική κοινότητα, μπορούν να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, θέτοντας σε αναπτυξιακή πορεία ολόκληρη την περιφέρεια – χώρα.

Η επιτυχία των ΔΕΑ και κατά συνέπεια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των επιχειρήσεων, της ερευνητικής κοινότητας, των υπευθύνων του δημοσίου τομέα για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. (τετραπλή έλικα).

Για το λόγο αυτό, εκτός από την υλοποίηση διαδικτυακών και δια ζώσης συναντήσεων με φορείς και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιφέρειας, η Δομή RIS ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την τεκμηρίωση πληροφοριών, η Δομή Στήριξης RIS / ΠΤΑ Δ. Μακεδονίας παρακολουθεί ένα πλήθος Δεικτών που κατατάσσονται στις εξής τρεις γενικές κατηγορίες:

 1. Δείκτες Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
 2. Δείκτες Καινοτομίας
 3. Δείκτες Γενικού Ενδιαφέροντος

Ειδικότερα παρακολουθούνται ή /και συντάσσονται ανεξάρτητες αναφορές, για τους δείκτες:

1. Δείκτες Έξυπνης Εξειδίκευσης που περιλαμβάνονται στη στρατηγική RIS για την ΠΔΜ

 • Εκροών
  • 11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • CO01 – 11010 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
  • CO01 – 12010 Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
  • CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
  • CO05 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
  • CO05 – 12050 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων
  • CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη
  • CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
  • CO23 Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
  • CO25 Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων
  • CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
  • CO27 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης
  • CO30 Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
  • CO32 Ενεργειακή απόδοση Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
  • CO32 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
  • CO34 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
  • SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες  που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται
  • SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται/αναβαθμίζονται
 • Αποτελέσματος
  • 11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης
  • CR 03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
  • Τ2001 Επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
  • Τ2002 Επενδύσεις των επιχειρήσεων σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)
  • Τ2003 Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημόσιων υπηρεσιών
  • Τ2005 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
  • Τ2007 Ποσοστό συμμετοχής των ΑΗΣ στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο
  • Τ2011 Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας
  • Τ2024 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με εργαλεία διαχείρισης
  • Υ2021 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης

Για τους ανωτέρω δείκτες θα υπάρχουν αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση των έργων.  Μπορείτε να βρείτε αναφορά γι αυτούς, σε επίπεδο εντάξεως έργων, εδώ:
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RIS3 2020
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RIS3 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RIS3-ΠΔΜ 2022

2. Δείκτες Καινοτομίας

 • Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης στην ΠΔΜ
 • Περιφερειακός Δείκτης Καινοτομίας (προκύπτει απο 17 επιμέρους δείκτες)

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά 2021 εδώ:  Δείκτες Καινοτομίας

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά 2023 εδώ:ΠΔΜ περιφερειακος δεικτης καινοτομιας 2023

3. Δείκτες Γενικού Ενδιαφέροντος

 • Δημογραφικοί Δείκτες
  • Δημογραφικοί Δείκτες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) – Έτος 2020

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά εδώ:   Δημογραφικοί Δείκτες

  • Δημογραφικοί Δείκτες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) – Πληθυσμιακή εξέλιξη ανά Περιφερειακή Ενότητα & Δήμο της ΠΔΜ – (Στοιχεία Απογραφών 1991, 2001, 2011)

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά εδώ:  Απογραφή Πληθυσμού ΠΔΜ ανά ΠΕ

 • Οικονομικοί Δείκτες
  • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην ΠΔΜ
  • Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΠΔΜ
  • Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στην ΠΔΜ
  • Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο ανά τομέα προτεραιότητας RIS

Μπορείτε να βρείτε τις αναφορές εδώ:

 Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές  Έτη 2004 – 2020

Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές ΠΔΜ_Έτη 2022+18+14

 • Δείκτες Επιχειρηματικότητας
  • Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) – Έτος 2020)

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά εδώ:  Έκθεση Δείκτη Επιχειρηματικότητας

  • Ευρωπαϊκός – Περιφερειακός Δείκτης Ανταγωνιστικότητας
 • Δείκτες Αγοράς Εργασίας
  • Εργατικό Δυναμικό
  • Παραγωγικότητα της εργασίας
  • Ανεργία
  • Απασχόληση

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά εδώ:  Αγορά Εργασίας