Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται Επιχειρήσεις, Ερευνητικά κέντρα ή Άλλοι φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που υλοποιούν έργα καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Για κάθε σας επιλογή μπορείτε να πάρετε επιπλέον πληροφορίες για το κάθε φορέα και τα έργα που υλοποιεί:

Για γρηγορότερη αναζήτηση, μπορείτε χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα φίλτρα: