Ανάπτυξη στρατηγικών συστάσεων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο

Σύντομη περιγραφή

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC το οποίο στηρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να εστιάσουν στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων προκειμένου να δημιουργήσουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης