Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Στην παρούσα τεχνική έκθεση του έργου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων των μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των επεξεργασμένων εκροών των ΕΕΛ Γρεβενών, Καστοριάς, Αμυνταίου, Φλώρινας και Κοζάνης

…Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων των μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των επεξεργασμένων εκροών των ΕΕΛ Γρεβενών, Καστοριάς, Αμυνταίου, Φλώρινας και Κοζάνης. Η λήψη δειγμάτων από τις ΕΕΛ Πτολεμαΐδας και Δεσκάτης δεν ήταν δυνατή διότι η 1η βρισκόταν σε διαδικασία συντήρησης και 2η σε διαδικασία αδειοδότησης. Οι δειγματοληψίες στις ΕΕΛ Γρεβενών, Καστοριάς και Αμυνταίου πραγματοποιήθηκαν στις 22/11/2013, ενώ οι δειγματοληψίες στις ΕΕΛ Φλώρινας και Κοζάνης στις 29/11/2013. Η δειγματοληψία των μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων έγινε μετά την διεργασία της εσχάρωσης, ενώ η δειγματοληψία των επεξεργασμένων εκροών μετά τη χλωρίωση. Οι φυσικοχημικές αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα που ελήφθησαν περιλαμβάνουν ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS),  βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), νιτρικά (NO3), νιτρώδη (ΝΟ2), ολικό άζωτο (Ν) και αμμωνιακά (ΝΗ+4), ενώ επιπλέον για τις επεξεργασμένες εκροές των ΕΕΛ περιλαμβάνουν και μετρήσεις θολότητας, επιπλεόντων, χρώματος και ελεύθερου χλωρίου. Η οικοτοξικότητα των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και των επεξεργασμένων εκροών προσδιορίσθηκε με την εφαρμογή δύο δοκιμών οικοτοξικότητας με οργανισμούς που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα της τροφικής αλυσίδας, τα καρκινοειδή Daphnia magna και τα φωτοβακτήρια Vibrio fischeri…

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης