Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA) στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Σύντομη περιγραφή

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις, όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA), στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, παρελήφθησαν την 7 η Μαρτίου 2017 τα Προσχέδια των Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ), όπως αυτά έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, έχουν παραληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα στοιχεία:
– Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών,
– Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας,
– Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς,
– Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης, και
– Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας.
Ακολούθως, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου εργασίας που έχει προδιαγραφεί στη σύμβαση και με βάση τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί, αποτυπώνονται και καταγράφονται αρχικά οι παράμετροι και τα πλεονεκτήματα χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων στη χρηματοδότηση έργων. Έπειτα, γίνεται εντοπισμός των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στα προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ και δύναται στο σύνολό τους, ή μέρος τους, να χρηματοδοτηθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παραδοτέα Μελέτης

Α ξιολόγηση Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης ΠΔΜ