Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας

Σύντομη περιγραφή

Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου

Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους μεβάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου

Καλές πρακτικές – έργα επεμβάσεων στους εταίρους του προγράμματος Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, στην διασυνδεδεμένη περιοχή (Δοτσικό – Ελλάδα)

Καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής

Το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή στο έργο ERCIP (εκτενής περιγραφή των επεμβάσεων που προτείνουν οι υπόλοιποι εταίροι ως παραδείγματα καλής πρακτικής που αποτελούν και αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες, γίνεται στο παραδοτέο

Σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής με βάση τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν

Η παρακάτω προμελέτη που  αφορά την κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας κατά μήκος του Δοτσικιώτη ποταμού αποτελεί το διαχειριστικό σχέδιο βελτίωσης της κοίτης του ποταμού της διασυνδεδεμένης περιοχής

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του ποταμού της διασυνδεδεμένης περιοχής, αξιοποιώντας την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών

Επίσης στο ίδιο έργο μπορείτε να δείτε:
Kαλές πρακτικές προστασίας και διαχείρισης υδάτινων διαδρομών – ιδιαιτερότητες και ανάγκες σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Έργο μελέτης