Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας κατασκήνωσης στην περιοχή των Πρεσπών

Σύντομη περιγραφή

Η μελέτη εντάσσεται στα παραδοτέα του έργου NEST/MEDITERRITAGE INTERREG IIIC και σκοπό έχει να καταγράψει και να αναδείξει τον φυσικό, πολιτισμικό και αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής των Πρεσπών, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της και τέλος να εστιάσει στην δυνατότητα δημιουργίας κατασκήνωσης στην περιοχή είτε από τοπικό φορέα δημοσίου χαρακτήρα είτε από ιδιώτη.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης