Έκθεση δράσεων και πολιτικών για τη συνολική στροφή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την Κυκλική Οικονομία

Σύντομη περιγραφή

Η κυκλική οικονομία και η οικονομία χαμηλού άνθρακα είναι βασικά στοιχεία του πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου πρότυπου οικονομικού μοντέλου. Κεντρικός στόχος του νέου αυτού «πράσινου μοντέλου ανάπτυξης» είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους», με παράλληλη ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Προϋπόθεση του μοντέλου κυκλικής οικονομίας είναι η μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, που συμβάλλουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι η εξόρυξη και η επεξεργασία πόρων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των πιέσεων στην παγκόσμια βιοποικιλότητα και τα ύδατα και περίπου το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο συντάχθηκε το τεύχος “Έκθεση δράσεων και πολιτικών για τη συνολική στροφή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την Κυκλική Οικονομία» από τη ΔΙΑΔΥΜΑ.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο: “Έκθεση δράσεων και πολιτικών για τη συνολική στροφή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την Κυκλική Οικονομία”