Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρεσπών

Σύντομη περιγραφή

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “LESS WASTE”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «GREECE-ALBANIA” IPA CBC Programme», η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συντάσσει την παρούσα έκθεση με την οποία θέτει στόχους για την βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πρεσπών με έμφαση στην πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μέσω του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ, των Δήμων Νεστορίου και Πρεσπών από Ελληνικής πλευράς και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου και του Πανεπιστημίου των Τυράννων από Αλβανικής πλευράς.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και η προστασία των κοινών φυσικών πόρων.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης