Εκτίμηση της προέλευσης του Cr(VI) στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Εκτίμηση της προέλευσης του χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής-Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του
Δήμου Κοζάνης ανατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), το Δήμος Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και στον Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της ρύπανσης του νερού των υπόγειων υδροφορέων των
Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου – Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης.
Ποιο συγκεκριμένα ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση της προέλευσης του χρωμίου στο πόσιμο νερό της περιοχής και να προσδιοριστεί με επιστημονικά αποδεδειγμένες
μεθόδους η συμβολή των φυσικών αιτιών, ή/και των ανθρωπογενών επιδράσεων στην παρουσία του. Επίσης η συσχέτιση της προέλευσης με τη λειτουργία των βιομηχανιών καύσης του λιγνίτη
στην περιοχή. Θα προσδιορισθούν και θα αξιολογηθεί η παρουσία άλλων βαρέων μετάλλων στα υπόγεια νερά της περιοχής της λεκάνης Σαριγκιόλ, ενώ θα προταθούν κατάλληλες κατεργασίες
του υπόγειου αυτού νερού για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης