Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία – Η περίπτωση της πόλης της Πτολεμαΐδας

Σύντομη περιγραφή

Περιεχόμενα
Περίληψη
1. Εισαγωγή
1.1. Τηλεθέρμανση στη Δ. Μακεδονία
1.2. Πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης
1.3. Περιγραφή της σημερινής κατάστασης σε Κοζάνη, Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα
1.3.1. Τηλεθέρμανση Κοζάνης
1.3.2. Τηλεθέρμανση Αμύνταιου
1.3.3. Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας
1.4. Ανάγκη μετάβασης σε ένα άλλο μοντέλο θέρμανσης στη Δ. Μακεδονία
1.5. Η ευρωπαϊκή εμπειρία
1.5.1. Η πόλη του Güssing στην Αυστρία
1.5.2. Η πόλη του Marstal στη Δανία
1.5.3. Η πόλη του Poderwijk στην Ολλανδία
1.5.4. Το βιοαέριο στη Δανία
2. Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας
2.1. Βιοαέριο
2.1.1. Αξιοποίηση λυμάτων βιολογικού καθαρισμού
2.1.2. Κτηνοτροφικά απόβλητα
2.1.3. Συμπαραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο
2.1.4. Τεχνοοικονομικές παράμετροι
2.2. Θερμικά Ηλιακά με Διεποχική Αποθήκευση Θερμότητας και Αντλίες Θερμότητας
2.2.1 . Τεχνικοοικονομικές παράμετροι
2.3. Βιομάζα
2.3.1. Δυναμικό βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία
2.3.2. Κόστος βιομάζας
2.3.3. Λέβητες Βιομάζας
2.3.4. Σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με την τεχνολογία Organic Rankin Cycle (ORC)
3. Οικονομική Ανάλυση – Σενάρια
3.1. Σενάριο 1: Λέβητες βιομάζας
3.2. Σενάριο 2: ΣΗΘ βιοαερίου, Ηλιοθερμικά με Διεποχική Αποθήκευση-Αντλίες Θερμότητας και λέβητες βιομάζας
3.3. Σενάριο 3: Λέβητες Βιομάζας και ΣΗΘ – ORC
3.4. Σενάριο 4: ΣΗΘ – ORC
3.5. Σενάριο 5: ΣΗΘ βιοαερίου, Ηλιοθερμικά με Διεποχική Αποθήκευση-Αντλίες Θερμότητας και μονάδες ΣΗΘ – ORC
3.6. Σενάριο 6: ΣΗΘ βιοαερίου, Ηλιοθερμικά με Διεποχική Αποθήκευση-Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες Βιομάζας και μονάδες ΣΗΘ – ORC
3.7. Συγκριτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων
4. Συμπεράσματα
Παράρτημα: Τοπική συνεργατικότητα

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης