Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα (2018)

Σύντομη περιγραφή

Η εκπόνηση του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» προβλέπεται από την παράγραφο 3 του Άρθρου 42 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μεριμνά για την εκπόνηση του δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ). Το περιεχόμενο και οι βασικές αρχές εκπόνησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Σχεδίου καθορίζονται με την Υ.Α. Φ/Α.15/3/15056/1115/27.12.2013 (ΦΕΚ 3437/Β) στην οποία προβλέπεται και η αναθεώρηση του ανά τριετία. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποσκοπεί:
• στην Ποσοτικοποίηση και Ιεράρχηση των αναγκών ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια,
• στην καταγραφή των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) και την ιεράρχηση τους ως προς την αναγκαιότητα εξυγίανσής τους και
• στην καταγραφή των θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης (ΧΓ) που επιτρέπουν την εγκατάσταση δραστηριοτήτων σχετικών με βιομηχανία και χονδρεμπόριο.
Ποσοτικοποίηση: Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας προσδιορίζεται το εμβαδό και το είδος των ΕΠ που πρέπει να αναπτυχθούν σε αυτήν.
Ιεράρχηση: Οι Περιφερειακές Ενότητας της χώρας ταξινομούνται ως προς την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων ΕΠ με βάση την βαθμολογία που λαμβάνουν με εφαρμογή της Πολυκριτηριακής Μεθόδου. Πρόκειται για θεσμοθετημένη (με ΥΑ) διαδικασία μέσω της οποίας αξιολογούνται 13 διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, όπως η οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, η πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές η επιχειρηματικότητα και άλλα.
Περιεχόμενα:

1. Σύνοψη – Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Σχεδίου

2. Παράρτημα Επιχειρησιακού Σχεδίου – Βαθμολογίες Πολυκριτηριακής Μεθόδου

3. Τεχνική Έκθεση για Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης & Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ)

4. Τεχνική Έκθεση για τις Τεχνοπόλεις

5. Τεχνική Έκθεση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

6. Τεχνική Έκθεση για Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας & Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics

Για να ενημερωθείτε για τις Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας και Χονδρεμπορίου, επισκεφτείτε το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://gis.ggb.gr/ioived/.

Στη σελίδα www.ggb.gr παρατίθενται και οι Χάρτες Εντοπισμού Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

Παραδοτέα Μελέτης

1. Σύνοψη – Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Σχεδίου

2. Παράρτημα Επιχειρησιακού Σχεδίου – Βαθμολογίες Πολυκριτηριακής Μεθόδου

3. Τεχνική Έκθεση για Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης & Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ)

4. Τεχνική Έκθεση για τις Τεχνοπόλεις

5. Τεχνική Έκθεση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

6. Τεχνική Έκθεση για Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας & Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics