Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της χώρας για ενίσχυση του αγροτικού τοµέα ζήτησε από κάθε Περιφέρεια να συντάξει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο µε τίτλο «καλάθι αγροτικών προϊόντων», µε σκοπό την προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων που αναδεικνύουν τη γαστρονοµική φυσιογνωµία της κάθε Περιφέρειας, ώστε να συµβάλει στη στήριξη της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα και στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης