Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης