Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass

Σύντομη περιγραφή

…Οι ανάγκες επιλογής οδήγησαν σε αυτόν τον τομέα Πολιτικής για το παρόν Σχέδιο (ΡΙΡ) ( Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ) καθώς πολλές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδίως οι μικρότερες και όσες βρίσκονται στα πρώτα στάδια διεθνοποίησης, στερούνται των πόρων και της εξειδίκευσης που απαιτούνται για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό, πιθανών συνεργατών, επιχειρηματικών πρακτικών άλλων χωρών, εξαγωγικών διαδικασιών, κανονισμών που διέπουν τις εισαγωγές, προτύπων και προδιαγραφών προϊόντων, νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όρων εμπορικής προώθησης, κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών επιχειρήσεων δεν ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα ως στρατηγική επιλογή. Η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα προσκόμματα στη διεθνή δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτών που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία…

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι σχετικές Καλές Πρακτικές του προγράμματος Difass

Παραδοτέα Μελέτης

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι σχετικές Καλές Πρακτικές του προγράμματος Difass

Brochure-1-Micro-Loans

Brochure-2-Internationalisation

Brochure-3-Guidance-to-Finance

Brochure-4-Mixed-Grant-and-Non-Grant-Support-Schemes

Brochure-5-IP-and-Human-Capital

Brochure-6-Spin-Off-Start-Up-and-Early-Stage-Support

Brochure-7-Creative-Industries-and-Crowdfunding

Brochure-8-Jeremie-Mezzanine-Equity-and-Venture-Capital

Έργο μελέτης

DIFASS