Εξέταση λειτουργίας συνδυασμένης μονάδας αναερόβιας ζύμωσης και κυψέλης καυσίμου τύπου PEM

Σύντομη περιγραφή

Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού έργου EURE/SMART του ΙNTERREG IIIC με τίτλο “Europe Uses Renewable Energy”, κατασκευάστηκε η συνδυασμένη μονάδα αναερόβιας ζύμωσης κτηνοτροφικών υποπροϊόντων και κυψέλης καυσίμου τύπου PEM, συνολικής ισχύος 1 kW, η οποία εγκαταστάθηκε στον αύλιο χώρο του ΚΕΠΕ Ν.Α. Κοζάνης. Η Ερευνητική Ομάδα των Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε να εξετάσει την σωστή λειτουργία και διασύνδεση των επιμέρους κύριων συσκευών, από τις οποίες αποτελείται η ολοκληρωμένη μονάδα, δηλαδή α) τον Αναερόβιο ζυμωτή β) τον Αναμορφωτή βιοαερίου και γ) την Κυψέλη καυσίμου τύπου PEM.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης