Η Δυτική Μακεδονία ως ενιαίος υδροφόρος ορίζοντας – μελέτες και εκθέσεις στην ευρύτερη περιοχή

Σύντομη περιγραφή

WATER-MAP (www.watermap.eu) pursues the utilization of aquifer vulnerability assessment maps to support the spatial development planning process. Παραδοτέα που δόθηκαν από το Κέντρο Περιβάλλοντος:

Ανάπτυξη και αξιοποίηση του χάρτη τρωτότητας για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων στην περιοχή των εταίρων.
Development and utilization of the vulnerability map for themonitoring and management of groundwater resources in the Archimed area (WATER- MAP)

Εκθεση για την υδρομετεωρολογία και γεωλογικά δεδομένα
WATER-MAP Project REPORT ON THE HYDROMETEOROLOGIC AND GEOLOGICAL DATA

Ανάπτυξη και αξιοποίηση της ευπάθειας. Χάρτες για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων στην περιοχή (WATER-MAP)
Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring andmanagement of groundwater resources in the Archimed area (WATER-MAP)

Η Δυτική Μακεδονία ως ενιαίος υδροφόρος ορίζοντας – Μελέτη περίπτωσης
CASE STUDIES AND PRACTICAL EXPERIENCES for Western Macedonia Basins

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Έργο μελέτης