Η Ευρωπαϊκή εμπειρία και το Ενεργειακό Λεκανοπέδιο Νομού Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Της Ιωάννας Καλαϊτζίδου Πολιτικού Μηχανικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Προοίµιο ……………………………………………………………………………………………5
Στη Γερµανία………………………………………………………………………………………6
Ένα Παράδειγµα Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού και Υλοποίησης : η IBA ……….6
Το Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land……………………………………………………… 6
∆ίκτυο για τα ‘’νέα τοπία’’………………………………………………………………………………………………… 6
Λουσατία : Η εφαρµοσµένη ανάταξη του τοπίου ……………………………………..7
και οι διαρθρωτικές αλλαγές ………………………………………………………………..7
Επίσκεψη στο µεγαλύτερο πρόγραµµα αποκατάστασης τοπίου της Ευρώπης……………………………….. 7
Μικρό χρονικό…………………………………………………………………………………….8
Η Λουσατία, κέντρο εξελίξεων ………………………………………………………………………………………….. 8
Οι Καινοτοµίες θέτουν νέες προκλήσεις ………………………………………………………………………………. 8
Τα ίχνη της βιοµηχανίας λιγνίτη………………………………………………………………………………………… 8
Οι νέες ιδέες της IBA ……………………………………………………………………………………………………… 8
Πρώιµα οράµατα του µέλλοντος……………………………………………………………………………………….. 8
Η πρόταση- Οι Ενεργοί Εταίροι…………………………………………………………………………………………. 9
Μελέτες σκοπιµότητας-βιωσιµότητας …………………………………………………………………………………. 9
Έγκριση και χρηµατοδότηση του σχεδίου ……………………………………………………………………………. 9
Η εκκίνηση ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Νησίδα τοπίου 1: το κέντρο των εξελίξεων………………………………………….. 11
Το κέντρο IBA ……………………………………………………………………………………………………………. 11
Εργο 1 : Στο επίκεντρο της ιδέας…………………………………………………………………………………….. 11
Έργο 2 : Οι Καθεδρικοί των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής και οι Κατιφέδες ……………….. 12
Νησίδα τοπίου 2 : Κληρονοµιά…………………………………………………………… 12
Η βιοµηχανική κληρονοµιά του Lauchhammer-Klettwitz ………………………………………………………… 12
Έργο 3 : Ο Ξαπλωτός Πύργος του Eiffel στην Lusatia ………………………………………………………….. 13
Έργο 4 : Το Castel del Monte της Lusatia ………………………………………………………………………….. 13
Έργο 5 : Σταθµός Παραγωγής προς Επανάχρηση ………………………………………………………………… 14
Νησίδα τοπίου 3 : Υδάτινη αναγέννηση ……………………………………………… 14
Gräbendorf – Greifenhain: Η τέχνη του τοπίου ……………………………………………………………………. 14
Έργο 6 : Τέχνη στο Νησί ………………………………………………………………………………………………. 15
Έργο 7 : Κατάδυση στο ορυχείο ……………………………………………………………………………………… 15
Νησίδα τοπίου 4………………………………………………………………………………. 16
Welzow: τοπίο σε µετασχηµατισµό ………………………………………………………………………………….. 16
Έργο 8 : Τοπία απ’ το χέρι του Γίγαντα …………………………………………………………………………….. 16
Έργο 9 : Ήλιος, αέρας , βιοµάζα ……………………………………………………………………………………… 17
Νησίδα τοπίου 5 : Υδάτινος Κόσµος……………………………………………………. 17
Υδάτινος Κόσµος: Η αλυσίδα λιµνών της Λουσατίας……………………………………………………………… 17
Έργο 10 : Θέα στη Λίµνη ………………………………………………………………………………………………. 18
Έργο 11 : Ζώντας µε τα κύµατα ……………………………………………………………………………………… 18
Νησίδα τοπίου 6 : Προ-βιοµηχανική και Μετα-βιοµηχανική εποχή ………….. 19
Seese-Schlabendorf: Προ-βιοµηχανική φυσιογνωµία – Μετα-βιοµηχανική Φύση ………………………….. 19
Έργο 13 : Ένα φρούριο από το παρελθόν………………………………………………………………………….. 19
Έργο 14 : ∆εν ξεχνούµε………………………………………………………………………………………………… 20
Έργο 15 : Άγρια φυσική οµορφιά……………………………………………………………………………………. 20
Έργο 16 : Λαβύρινθοι Μυστικών Ροών ……………………………………………………………………………… 21
Νησίδα τοπίου 7 : Η πόλη και η λίµνη …………………………………………………. 21
Cottbus: “πόλη λίµνη – λίµνη της πόλης” …………………………………………………………………………… 21
Έργο 18 : Νέα ζωή στην παλιά εργατούπολη ……………………………………………………………………… 22
Έργο 19 : Πνεύµα και ψυχή : Η πυραµίδα Τοπίου………………………………………………………………… 22
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ – 3 –
Νησίδα τοπίου 8 : Τοπία Πολιτισµού …………………………………………………… 23
Bad Muskau-Nochten: Fürst-Pückler τοπία πολιτισµού ………………………………………………………….. 23
Έργο 20 : Μορφές από Πάγο και Άνθρακα …………………………………………………………………………. 23
Έργο 21 : Ευγενής Κληρονοµιά……………………………………………………………………………………….. 24
Νησίδα τοπίου 9 : Το Ευρωπαϊκό Νησί ………………………………………………… 24
Το Ευρωπαϊκό Νησί Guben-Gubin ……………………………………………………………………………………. 24
Έργο 22 : Γέφυρες στον Ποταµό Neisse……………………………………………………………………………. 25
Έργο 23 : Εµπειρίες στα Γερµανο-Πολωνικά σύνορα…………………………………………………………….. 25
Στη Γερµανία : το παράδειγµα της ηλεκτροπαραγωγού εταιρείας RWE……. 26
Στη Σουηδία : το παράδειγµα της ηλεκτροπαραγωγού εταιρείας Vattenfall 28
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ VATTENFALL…………………………………………… 28
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ …………………………………………………………………………………………….. 28
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ……………………………………………………………. 28
ΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ…………………………………….. 28
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗ ΕΞΟΡΥΞΗΣ……………………………………………………………………………. 29
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ………………………………………………………………………………….. 29
ΤΑ ΠΡΩΤΑ 0-2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ………………………………………………………………. 29
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ………………………………………………………………….. 30
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 10-20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ………………………………………………………… 30
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 20-30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ………………………………………………………… 30
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ VATTENFALL : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ………………… 31
Στην Τσεχία : το παράδειγµα της ΜΟΣΤ……………………………………………….. 32
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α : ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ…………………………………………. 33
ΧΑΡΤΗΣ 1 : ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ………………………………………………… 33
ΧΑΡΤΗΣ 2 : ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ [∆ΕΗ] ……………………………………………………….. 35
∆ΕΗ Α.Ε. : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ, Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ …………………………………………………………….. 36
Υφιστάµενες χρήσεις γης στην προς αδειοδότηση περιοχή …………………………………………………….. 37
Χρήσεις γης στην προς αδειοδότηση περιοχή µετά την ολοκλήρωση και ……………………………………. 38
παύση της δραστηριότητας……………………………………………………………………………………………. 38
Προϋπολογισµός έργων αποκατάστασης (περίοδος 2009-2020) ………………………………………………. 39
Προγραµµατισµός εργασιών αποκατάστασης Ορυχείων Πτολεµαΐδας………………………………………… 40
για την περίοδο 2009 – 2020………………………………………………………………………………………….. 40
Αξιολόγηση των οπτικών επιπτώσεων ………………………………………………………………………………. 40
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ……………. 41
Αναλυτικός Πίνακας Μετρήσεων ΡΜ10 [Ιούλιος-Οκτώβριος 2009]……………………………………………. 41
Πίνακας µέσων ηµερήσιων τιµών PM10 σε µg/m3
[Νοέµβριος 2009]………………………………………….. 42
Κυριακή στο Λεκανοπέδιο ……………………………………………………………………………………………… 43
Σχέδιο Πολιτικής και ∆ράσεων : Η Συµβολή Του ∆ήµου Πτολεµαΐδας………. 49
∆ήµος Πτολεµαΐδας: δυναµικό ενεργειακό κέντρο – ελκυστικός πόλος καινοτοµίας και βιώσιµης
ανάπτυξης…………………………………………………………………………………………………………………. 49
Ο Εδαφικός Χώρος : ο ∆ήµος Πτολεµαϊδας περιβάλλεται από 200.000 στρέµµατα ορυχείων της ∆ΕΗ……………. 50
Προτάσεις και υλοποιήσεις του ∆ήµου Πτολεµαΐδας για την αειφορία και την νέα επιχειρηµατικότητα.. 51
Η ΑΕΒΑΛ : ΚΟΙΤΙ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ……………………………………. 51
Ειδικές δράσεις στην ΑΕΒΑΛ – φάση ωρίµανσης………………………………………………………………. 52
Η Αναπτυξιακή Πρόταση του ∆ήµου Πτολεµαϊδας στην ΑΕΒΑΛ, σε εκτάσεις 1707 στρεµµάτων……. 54
Χάρτης Ζωνών ΑΕΒΑΛ ………………………………………………………………………………………………. 55
ΑΕΒΑΛ : Το Εµπορευµατικό και ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο και ο Σταθµός Βαρέων Οχηµάτων………. 57
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ – 4 –
Η Μουσειακή Ζώνη ΑΕΒΑΛ – Το Εθνικό Μουσείο Ενέργειας-Λιγνίτη………………………………………. 58
Επανάχρηση Κτήριου ∆ιοίκησης ΑΕΒΑΛ …………………………………………………………………………. 59
Επανάχρηση Κτηρίου πρώην Χηµείου ΑΕΒΑΛ ………………………………………………………………….. 60
Ζώνη Εγκατάστασης Θερµοκηπίων µε Τηλεθέρµανση ……………………………………………………….. 61
Αγωγοί Τηλεθέρµανσης και Θερµοκηπιακές Ζώνες ……………………………………………………………. 62
Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ…………………………………………………………………………………. 63
Φωτοβολταϊκό Πάρκο ∆ΕΤΗΠ στην ΑΕΒΑΛ ………………………………………………………………………… 64
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ………………………………………………… 65
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ-ΒΙΟΜΑΖΑ………………………………………………………………………………………………………………… 65
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΤΑ …………………………………………………. 66
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 – ΛΙΜΝΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ …………………………………………………………………………….. 66
Αξιοποίηση Φράγµατος Περδίκα……………………………………………………………………………………………………… 67
Σχέδιο Πολιτικής και ∆ράσεων : Η Συµβολή Του ∆ήµου Κοζάνης…………….. 68
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΚΣΑ) «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΗ» ……………………………………. 68
ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ……………………………………………………………………………………………………………………….. 69
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ………………………………………………………………………………………………… 70
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………………………………………………………………………………………….. 72
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ……………………………………………………………………………………….. 73
Σχέδιο Πολιτικής : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ………………………………. 75
Προοίµιο…………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
Πτολεµαΐδα : ο ιδανικός τόπος ανάπτυξης ενός νέου ενεργειακού πολιτισµού …………………………………………… 76
Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας……………………………………………………………………………………………………… 77
Α. Σκοπός – ∆ράσεις…………………………………………………………………………………………………………………… 77
Β. ΕΤΑΙΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ…………………………………………………………………………………….. 79
Γ. Ίδρυση και λειτουργία…………………………………………………………………………………………………………….. 80
Αναµενόµενα Αποτελέσµατα………………………………………………………………………………………………………….. 82
Σχέδιο Πολιτικής : Πόλος Καινοτοµίας ∆υτικής Μακεδονίας……………………. 83
Σχέδιο Πολιτικής : Εθνικό Ενεργειακό Κέντρο Έρευνας ∆υτικής Μακεδονίας
και µετασχηµατισµός του ΙΤΕΣΚ ………………………………………………………… 86
ΤΟ Ε.Ε.ΚΕ.∆.Μ……………………………………………………………………………………………………………. 86
ΤΟ Ι.Τ.Ε.Σ.Κ. ……………………………………………………………………………………………………………… 86
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ
……………………………………………………………………………………………………… 89
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Ο Νέος Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Πολιτισµός …. 92
Ο Νέα ενεργειακή και περιβαλλοντική φυσιογνωµία ……………………………………………………………… 92
Η Νέα αναπτυξιακή συναίνεση………………………………………………………………………………………… 92
Το σχέδιο ………………………………………………………………………………………………………………….. 93
Μικρός Επίλογος – Πρόλογος Ενωτικών και Ευφυών Πρωτοβουλιών ………. 95
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………….. 96

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης