Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) περιλαμβάνει τη μεθοδολογία ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης των μητρώων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς την ανάλυση των αναγκών και τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονικοποίηση. Επιπροσθέτως, εντοπίζονται τα σημεία διαλειτουργικότητας, καθώς και καταγραφή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με την καθεμία υπηρεσία. Στην παρούσα Μελέτη Εφαρμογής περιγράφονται οι παράμετροι για την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης για την Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ενδεικτικά, η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει:
• την μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και συγκεκριμένα, της ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ψηφιοποίησης των μητρώων, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες, στις επικρατούσες συνθήκες και τις προτεραιότητες της,
• την ενιαία κωδικοποίηση των υπηρεσιών για όλες τις περιφερειακές ενότητες,
• την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών απαιτήσεων,
• την καταγραφή αναγκών επικοινωνίας (ροές πληροφορίας),
• την ταξινόμηση αναγκών ανάλογα με την έντασή τους,
• το σχεδιασμό λειτουργικής αρχιτεκτονικής,
• τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας εσωτερικής και εξωτερικής,
• το σχεδιασμό πλαισίου διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης,
• τον αναλυτικό καθορισμό αναγκών εκπαίδευσης υπαλλήλων της Περιφέρειας και των φορέων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση καθώς επίσης των πολιτών και των επιχειρήσεων (χρηστών).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης