Καλές πρακτικές ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα SMARTinMED στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων ανάπτυξης και των δημοσίων αρχών, υποστηρίζοντας τις ικανότητες καινοτομίας και ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης με τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής και ενός κοινού σχεδίου δράσης.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επέλεξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος του έργου SMARTinMED σχετίζεται με την Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα στην επεξεργασία των
απορριμμάτων

Έκθεση (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) σχετιζόμενη με το προτεινόμενο νέο επιχειρηματικό μοντέλο

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επελέγη είναι αυτό της πράσινης επιχειρηματικότητας (green businesses), ενώ η περίπτωση μελέτης
εστιάζει στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)».

Έκθεση πιλοτικής δράσης (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) που θα περιλαμβάνει εφαρμογή ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου

Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της «έξυπνης εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εξετάζονται βασικοί αναπτυξιακοί τομείς και προτείνονται προτεραιότητες για την Περιφέρεια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου SmartinMed καθώς και της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής & Εθνικής Στρατηγικής και αξιοποιούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας

Έκθεση (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) σχετιζόμενη με τη στρατηγική για την ενίσχυση των περιφερειακών προτερημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει την ύπαρξη των δυνατών αλλά και αδύναμων σημείων και δυνατοτήτων

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Έργο μελέτης