Καλές πρακτικές χρηματοδότησης από τρίτους για ενεργειακές επενδύσεις (Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCOs)

Σύντομη περιγραφή

…Μία από τις σηµαντικότερες αγορές στην σηµερινή εποχή είναι η ενεργειακή, η οποία παρουσιάζει ολοένα και µεγαλύτερη δυναµική και αναπτύσσεται ταχύτατα χαράσσοντας νέες οδούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των βασικών αξόνων της ενεργειακής πολιτικής, που είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα και η προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας και της προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που συναντώνται ως Energy Services Companies (ESCOs), προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες για την ευκολότερη υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ…

1ο Παραδοτέο: Διενέργεια διερεύνησης καλών πρακτικών (Best Practices)

…Στο παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο προτείνεται η δηµιουργία ενός εξειδικευµένου σχήµατος που θα αξιοποιήσει αφενός διαθέσιµα κεφάλαια για ενεργειακές επενδύσεις προσελκύοντας και νέους ιδιώτες επενδυτές, αφετέρου δε την τεχνογνωσία σε ενεργειακά έργα που έχουν αποκτήσει φορείς στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας.
Ο Φορέας Χρηµατοδότησης θα συσταθεί µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση µε σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων στον κλάδο της Ενέργειας (παραγωγής, υπηρεσιών, τεχνολογίας και καινοτοµίας) οι οποίες εδρεύουν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Σκοπός της είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Ενέργειας, η δηµιουργία ΕΕΥ µέσω του νέου θεσµικού πλαισίου, οι επενδύσεις σε σηµαντικά έργα ΑΠΕ της Περιφέρειας, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας καθώς και η επίτευξη κεφαλαιακών αποδόσεων µεγαλύτερων του µέσου όρου της αγοράς…

2o Παραδοτέο: Έρευνα Αγοράς (Ενεργειακές Επιθεωρήσεις) Στοιχεία Προκαταρκτικού Επιχειρηµατικού Σχεδίου

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης