Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+

Σύντομη περιγραφή

ΤΤο SMART+ είναι ένα μίνι-πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC το οποίο στηρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να εστιάσουν στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων προκειμένου να δημιουργήσουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα SMART + εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG IVC στις 5 Νοεμβρίου 2009
Επικεφαλής εταίρος του έργου SMART+ ορίστηκε η Ομοσπονδία των Δήμων, Περιφερειών και Επαρχιών της Αραγονίας, η οποία υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με φορείς από πέντε περιφέρειες της ΕΕ: Σαξονία (Περιφέρεια Aufbauwerk Leipzig GmbH), Μαλοπόλσκα (Περιφέρεια Μαλοπόλσκα), Δυτική Μακεδονία (Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), Κλουζ (Επαρχιακό Συμβούλιο Κλουζ) και Νοτιοανατολική Βουλγαρία (Εθνική Ένωση Δήμων της Βουλγαρίας).
Αυτό το έργο των 4 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2010-2013.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος SMART + ήταν να αναλύσει και να διαδώσει τις καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί και να προετοιμάσει την υιοθέτησή τους από
τις δημόσιες αρχές στις περιφέρειες των εταίρων, έτσι ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών τους προκειμένου να αναπτύξουν την καινοτομία των ΜΜΕ.

Παραδοτέα Μελέτης

Guidelines for regional innovation policies developed on the basis of the results and topics of Subprojects in the SMART+ Project

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+

Έργο μελέτης