Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τ.Π.Ε. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Διερεύνηση όλων των παραγόντων και των προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύγχρονων δομών υποστήριξης της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης