Μελέτη για την ομαλή κοινωνικό – οικονομική μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο

Σύντομη περιγραφή

Μελέτη για την ομαλή κοινωνικό – οικονομική μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας.

Μελέτη για την ομαλή κοινωνικό – οικονομική μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης