Μελέτη για την υφιστάμενη χρήση βιοαερίου αλλά και το δυναμικό σε Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Περιεχόμενα
1. Κύριες εφαρμογές του βιοαερίου
1.1 Αγροτικές εγκαταστάσεις βιοαερίου
1.2. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιοαερίου
1.3. Εγκαταστάσεις βιοαερίου ΧΥΤΑ
1.4. Κεντρικές εγκαταστάσεις βιοαερίου
2. Υποστρώματα για παραγωγή Βιοαερίου
3. Δυναμικό Διαθέσιμης βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου στην Ελλάδα
3.1. Γεωργικά υπολείμματα
3.2. Ενεργειακές καλλιέργειες
3.3. Κτηνοτροφικά απόβλητα
3.4. Αστικά απόβλητα
4. Δυναμικό Διαθέσιμης βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
4.1. Αγροτικά υπολείμματα
4.2. Ενεργειακές καλλιέργειες
4.3. Κτηνοτροφικά απόβλητα
4.4. Αστικά Απόβλητα
4.5. Λυματολάσπη από τις ΕΕΛ της Δυτικής Μακεδονίας
5. Υφιστάμενη Χρήση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης