Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου

Σύντομη περιγραφή

O ∆ήµος Βοΐου ενέταξε µέσα στις προτεραιότητές του την εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης µελέτης για την στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής.
Το περιεχόµενο της µελέτης που ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ ενσωµατώνει τις αντικειµενικές παραγωγικές συνθήκες που επικρατούν στο ∆ήµο Βοΐου και συνθέτει τις αντικειµενικές προτάσεις διεύρυνσης της παραγωγής µε βιώσιµους όρους αλλά και τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής όπως αυτές εκφράσθηκαν στις συναντήσεις εργασίας µε την οµάδα µελέτης.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης