Μελέτη Περιφερειακού Σχεδίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Δημοσίων Κτιρίων και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τη βέλτιστη επιλογή δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημόσιων Κτιρίων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Σχεδιασμού της Στρατηγικής σε τομείς Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της περιόδου 2014 – 2020.

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει τους «μεγάλους (heavy)» καταναλωτές (σχολεία, υποδομές υγείας και πρόνοιας)

Επιδιώκεται, το Σχέδιο Δράσης (που ονομάζεται και «περιφερειακός χάρτης Ενεργοβόρων Κτιρίων») να καταλήγει σε λύσεις :
• Τεχνικές
• Χρηματοοικονομικές
• Θεσμικές
έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε επίπεδο περιφέρειας, οι προκλήσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 αλλά και οι προκλήσεις της κοινωνικό-οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να επηρεάζει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την χώρα μας.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης