Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Στο εξεταζόμενο από τη Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής στη Δυτική Μακεδονία θα προβάλλονται και θα υποστηρίζονται τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και οι εφαρμογές τους, καθώς και ενεργειακές τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικό ενδιαφέρον θα δοθεί στις διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης του «νέου» ενεργειακού φορέα, του «πράσινου» υδρογόνου. Το όλο εγχείρημα θα σκοπεύει ιδιαίτερα στην ενημέρωση και εκπαίδευση του ευρέως κοινού, δίνοντας βαρύτητα στις ηλικιακές ομάδες που αποτελούν και τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες.


Η δημιουργία του Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής και τα ενημερωτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται στους χώρους του, καλύπτουν ένα κενό στον τομέα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλισθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την περιφερειακή αποδοχή και αξιοποίηση των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών/ εφαρμογών, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη κατεξοχήν της περιφερειακής αλλά και ευρύτερα της εθνικής αγοράς, καθώς και των προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας που αφορούν σε αυτές. Περαιτέρω, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ΑΠΕ και νέων ενεργειακών τεχνολογιών θα βοηθήσει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη χώρα συνολικά να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1 – Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής στη Δυτική Μακεδονία