Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Η Μελέτη αφορά την εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΚΔΜ) με σκοπό την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της ΖΚΔΜ και την ανάλυση των τακτικών, μέσων, δράσεων και παρεμβάσεων επίτευξής τους.
Τα παραδοτέα της μελέτης δίνονται παρακάτω:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παραδοτέα Μελέτης

Π1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Π2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Π2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Π3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Έργο μελέτης