Ο ρόλος των καινοτόμων υπηρεσιών στην τουριστική αγορά για την υποστήριξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή

Η μελέτη εστιάζει στην παροχή στοιχείων για το πρόγραμμα SMART Tourism, Το οποίο στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση προορισμού, στην προώθηση δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών στον τομέα των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και στον εντοπισμό σχετικών φορέων στις περιφέρειες για την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ τους.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης