Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Ο Σύντομος Εκπαιδευτικός Οδηγός για τις Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την περαιτέρω δραστηριοποίηση των ανώτερων και ανωτάτων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Συνοπτική περιγραφή τρέχοντος νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα.
• Πλήρη διαγράμματα ροής (flow charts) για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, την αδειοδοτική διαδικασία και διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ελλάδα. Οι κόμβοι των διαγραμμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα. Οι «είσοδοι» και «έξοδοι» των κόμβων χαρακτηρίζονται από διαφορετικά είδη γραμμών ανάλογα με τη δραστηριότητα. Σε κάθε διαδικασία, επισημάνονται τα κρίσιμα σημεία των διαδικασιών ενώ στο τέλος υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις.
• Συνοπτικό, αλλά πλήρη και συστηματικό οδηγό με τις διαδικασίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων).
• Κατάλογο συντομογραφιών και ακρωνυμίων, διευθύνσεων και τηλεφώνων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Κατάλογο χρηστικών ιστοσελίδων για υποψήφιους επενδυτές. Κατάλογο του εθνικού νομικού πλαισίου για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα και των δικαιολογητικών για τις συμβάσεις αγοροπωλησίας ενέργειας από ΑΠΕ & Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στην Ελλάδα.

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Παρακάτω αποτυπώνεται το υφιστάμενο ενεργειακό προφίλ δημοσίων κτιρίων των Γρεβενών:
Συλλογή Στοιχείων για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ΚΕΝΑΚ Κτιρίων μελέτης

Το Παραδοτέο περιγράφεται με βάση την Προγραμματική Συμφωνία της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών» που υπογράφηκε στις 2/11/2015, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών, του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης