Οδηγός καλών πρακτικών για επανάχρηση και αποκατάσταση ανθρακωρυχείων στην Ευρώπη

Σύντομη περιγραφή

The European mining crisis not only does represent the collapse of one of the main sectors contributing to economic and industrial development in the continent. This event also represents a radical change of the social and cultural organisation in many regions, whose history evolved together with the development of the extraction works. Whatever reasons for readjustment in each one of those regions, it is clear that these territories share a series of common economic and social problems derived from the strong downsizing of their main activity sector, which has been their economic base.

HANDBOOK OF BEST PRACTICE FOR RECLAMATION AND UTILISATION OF BROWN COAL MINING AREAS IN EUROPE ENVIRONMENTAL DIMENSION
HANDBOOK OF BEST PRACTICE FOR RECLAMATION AND UTILISATION OF BROWN COAL MINING AREAS IN EUROPE ENVIRONMENTAL DIMENSION

POLICY PAPER SOCIOECONOMIC ISSUES
POLICY PAPER SOCIOECONOMIC Reregions

POLICY PAPER ON THE ENVIRONMENTAL ISSUES
POLICE PAPER ENVIRONMENT Reregions

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε καλές πρακτικές από το έργο από την εμπειρία όλων των εταίρων:
Reregions Best Practices

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Έργο μελέτης