Οδηγός καλών πρακτικών στα βιοκαύσιμα για τη Δυτική Μακεδονία – Best practice guide on biofuels

Σύντομη περιγραφή

Αυτός ο οδηγός δημοσιεύεται στο πλαίσιο της PRORAES / SMART / έργου INTERREG IIIC. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελούν παραδείγματα για την παραγωγή, τη χρήση και προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
The general objective of the project is the generation of energy at economical prices using biomass as raw material.
The project focuses on: The feasibility on producing biofuels by the agricultural and forestry remains and the remains of timber treatment by the enterprises of our region aiming at the energy exploitation of these byproducts and their.
Preparation and foundation of Clusters (Networking of homogeneous and supplementary enterprises), which will result from the consolidation- collaboration of farmers, Lumberjacks, scientific organisms and enterprises.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης