Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Σιάτιστας (Βοϊου)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Σύντομη περιγραφή

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης.

Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Σιάτιστας (Βοϊου)
Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Σιάτιστας

Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Σιάτιστας (Βοϊου), με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA
Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Σιάτιστας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης