Παραδείγματα καλών πρακτικών χρήσης βιοαερίου στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
1. Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Καύση Βιοαερίου (1,25 ΜW) στην Μαγνησία
2. Χοιροτροφική Μονάδα με παραγωγή βιοαερίου (1MW) της ΦΑΡΜΑ ΧΥΤΑΣ ΑΕ στην Ήπειρο
3. Εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου της ΚΡΕΚΑ Α.Ε. (παραγωγή και εμπορία κρεάτων) στην Καβάλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
1. Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης Βιοαερίου ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
2. Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 120 kWp, της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε.» στην Κοζάνη

Παραδοτέα Μελέτης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 2– Καλές Πρακτικές